Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı suçu

Cinsel saldırı suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ikinci kitabının kişilere karşı suçlar kısmında çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları ile birlikte 102. maddede düzenlenmiştir.

İlgili kanun hükmü uyarınca; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel saldırının tanımı nedir?

  • Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücuduna dokunmak, temas etmek,
  • Sarkıntılık yapmak,
  • Vücuda organ veya sair cisim sokmak cinsel saldırı suçunu oluşturmaktadır.

Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer nedir?

Cinsel saldırının suç olarak düzenlenmesinin nedeni, kişinin bireysel cinsel tercih ve hak özgürlüğünün korunması ile cinsel eğilimini özgürce belirleyebilmesidir.

Cinsel saldırı suçunda kadınlar fail olabilir mi?

Cinsel saldırı suçunda özel bir faillik niteliği aranmamaktadır. Kadın veya erkek fark etmeksizin herkes bu suçun faili olabilmektedir. Yine faille mağdur farklı cinsten olabileceği gibi aynı cinsten birine karşı da cinsel saldırı suçu işlenebilir.

Cinsel saldırı suçunda erkekler mağdur olabilir mi?

Cinsel saldırı suçunun mağduru on sekiz yaşından büyük olan kadın veya erkek fark etmeksizin herkes olabilmektedir. 18 yaşından küçük kimselere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar ise TCK madde 103’de düzenlenen cinsel istismar suçunu oluşturmaktadır.  Öte yandan cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için mağdurun evli veya bekar olması, bakire olması, fuhuşu meslek haline getirmiş olması, eşcinsel olması da önem arz etmez.

Ölüye karşı cinsel saldırı suçu işlenebilir mi?

Cinsel saldırı suçunun mağduru halen hayatta olan kimseler olabilir. Ölülere karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı niteliğindeki hareketler TCK madde 130/2 uyarınca kişinin hatırasına hakaret suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun cezası ise üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Hayvan cinsel istismarı cinsel saldırı suçunu oluşturur mu?

Yukarıda da değinildiği üzere cinsel saldırı suçunun mağduru halen hayatta olan gerçek kişiler olabilir. Hayvanlara karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı niteliğindeki hareketler ise Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılık suçunu oluşturmaktadır.

Eşler birbirine karşı cinsel saldırı suçunu işleyebilir mi?

Basit cinsel saldırı suçunu oluşturan davranışlar, eşler açısından cinsel saldırı suçunu oluşturmamaktadır. Ancak rahatsız edici boyuttaki cinsel davranışlar şartları gerçekleştiğinde TCK madde 232’de düzenlenen kötü muamele suçuna konu olabilir.

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda ise tarafların arasında evlilik bağı olsa da şartları varsa cinsel saldırı suçu oluşabilecektir. Ancak bu durumda cinsel saldırıda bulunan eşin cezalandırılması mağdur eşin şikayetine bağlıdır.

Cinsel saldırı suçunda cezayı ağırlaştıran nitelikli haller nelerdir?

Cinsel saldırı suçunun;

  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
  • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

Cinsel saldırı sonucu mağdur ölürse ceza ne olur?

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel saldırı sonucu mağdur ağır derecede yaralanırsa ceza ne olur?

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, faile cinsel saldırı suçunun yanında kasten yaralama suçu nedeniyle de ceza verilmektedir.

Cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için mağdura temas edilmesi zorunlu mudur?

Cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için failin mağdurun vücuduna bedensel temasta bulunması, vücut bütünlüğünü ihlal etmesi gerekmektedir. Bu temasın çıplak halde veya cinsel organlarla gerçekleştirilmesi şart değildir.

Cinsel saldırı suçunu oluşturan sarkıntılık hareketleri nelerdir?

Yargıtay uygulaması ile belinden tutarak sarılma,  sürtünerek geçme, yanaktan makas alma, kalabalık bir ortamda kişinin göğsüne çarpma gibi ani olarak nitelendirilebilecek devamlılık arz etmeyen hareketler sarkıntılık olarak kabul edilmektedir.

Cinsel saldırıda rıza

Cinsel saldırı suçunda, cinsel davranışların kişinin rızası dışında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Rıza varsa cinsel saldırı suçu gündeme gelmeyecektir. Ancak rızanın kapsamında olmayan tüm hareketler hukuka aykırı olacağından, önce verilen rızanın hareket devam ederken geri alınması durumunda cinsel saldırı suçu oluşabilecektir. Örneğin kişinin cinsel davranışa gösterdiği rıza vücuda organ veya cisim sokma eylemini içermiyorsa ve buna rağmen vücuduna organ yada cisim sokulması fiili gerçekleştiriliyor ise fail cezalandırılabilecektir.

Cinsel saldırı suçunun manevi unsuru nedir?

Cinsel saldırı suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için failin cinsel arzularını tatmin amacıyla hareket etmiş olması gerekmektedir.

Failin cezalandırılması için mağdurun şikayeti aranır mı?

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin işlenmesi halinde soruşturma işlemleri mağdurun kolluk veya savcılık makamına yapacağı şikayet üzerine başlatılmaktadır. Vücuda organ veya sair cisim sokularak işlenmesi halinde ise soruşturma şikayete bağlı değildir. Adli merciler ihbar yoluyla durumdan haberdar olduğunda da kendiliğinden soruşturma işlemleri başlatabilecektir.

Yine organ veya sair cisim sokmak şeklinde gerçekleşen cinsel saldırı suçu eşler arasında gerçekleştirildiyse, soruşturma işlemlerinin başlatılabilmesi için mağdur eşin şikayeti aranmaktadır.

Cinsel saldırıda şikayet süresi nedir?

Basit cinsel taciz suçunda şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır.

Nitelikli cinsel saldırıda şikayetten vazgeçme

Nitelikli cinsel saldırı suçunda failin cezalandırılması mağdurun şikayetine bağlı değildir. Bu nedenle mağdur yargılama sırasında şikayetinden vazgeçerse de mahkeme düşme kararı vermez, yargılamaya devam olunur.

Cinsel saldırı suçunda görevli mahkeme nedir?

Cinsel saldırı suçunun temel halinin işlenmesi halinde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi, vücuda organ veya sair cisim sokmak suretiyle işlenmesi ve mağdurun cinsel saldırı sonucu bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Basit cinsel saldırının cezası nedir?

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar,  vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel saldırı suçunda zamanaşımı süresi nedir?

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde zamanaşımı süresi 30 yıldır. Diğer tüm durumlarda ise cinsel saldırı suçunun zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir.

2018-10-18T13:18:53+00:00 18 Ekim 2018|Ceza Hukuku|Yorum yok

Yorum Yap

WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Hacker Blog Oyun Hileleri