Nafaka Ödememe Suçu

Günümüzde boşanma davası ile birlikte taraflar boşanacağı kişiden nafaka talebinde bulunabilmektedir. Bununla birlikte her ne kadar mahkemeler tarafından nafaka ödeneceğine ilişkin kararlar verilse de, nafaka ödeyecek kişiler tarafından ödemeler zamanında yapılmamakta veya hiç ödeme yapılmamaktadır.

Bu kapsamda nafakaya ihtiyacı bulunan kişilerin ödemeleri zamanında veya hiç alamaması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası”  veya nafaka ödememe suçu olarak tanımlanan bu suç tipi de tıpkı iflas istememe suçu ve ticareti terk suçu gibi 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Nafaka borcunu ödememe suçunun unsurları nelerdir?

1) Nafaka hakkında verilmiş bir mahkeme kararı bulunmalıdır.

Nafakaya ihtiyacı olan kişi mahkemeden bu yönde bir karar almalıdır. İlgili karar mahkemenin dava sonucunda verebileceği bir karar olabileceği gibi, mahkemenin ara kararı ile de nafaka ilamı vermesi de mümkündür.

2) Nafaka alacağı için icra takibi yapılmalıdır.

Nafaka ödemesi gereken kişi nafaka ilamında belirtilen tutarı ödemiyor ise bu kişiye karşı icra takibi başlatılmalıdır.

3) Nafaka alacağı için yapılan icra takibi kesinleşmelidir.

Nafaka alacaklısı tarafından aylık nafaka talepli yapılan icra takibi kesinleşmelidir. Bu kapsamda ödeme emri borçluya tebliğ edilmeli ve takip kesinleşmelidir. Bunun nedeni ise aylık nafakada süre hesabının göz önünde tutulmasıdır.

4) İcra emrinin tebliğinden itibaren şikayet tarihine kadar 1 aylık sürenin geçmesi gerekmektedir.

Uygulamada genellikle “nafaka kaç ay ödenmezse dava açılır” gibi sorularla karşılaşılmaktadır.

Bu kapsamda nafaka alacaklısı tarafından yapılan icra takibine rağmen borcun ödenmemiş olması ve bu durumun İcra Mahkemesi’ne şikayet yolu ile bildirilmesi gerekmektedir. İcra takibi yapıldıktan hemen sonra şikayet hakkını kullanmak bir diğer ifade ile dava açma hakkını kullanmak isteniyor ise icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 aylık sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda nafaka borçlusunun tebliğ tarihinden itibaren belirlenen bir aylık süre içerisinde nafaka borcunu ödememe şartı sağlanmış olur ve nafaka 1 ay içerisinde ödenmediği takdirde dava açılabilir.

5) Birden fazla ödenmemiş nafaka borcu bulunmaması gerekmektedir.

Birikmiş nafaka alacağı adi alacağa dönüşmektedir. Bu kapsamda nafaka borcunu ödememe suçunun unsurları oluşabilmesi için birden fazla nafaka borcu bulunmamalıdır.

Nitekim Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 27.12.2012 tarih, 2012/23571 E, 2012/22611 K. sayılı kararında da bu husus aşağıdaki şekilde vurgulanmıştır;

“Şikayetçi vekilinin Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünün 2009/18523 esas sayılı dosyasında, birikmiş nafaka alacağı yanında işleyecek nafakayı da talep etmiş olması ve borçlu tarafından dosyaya yapılmış bir ödeme bulunmaması karşısında, ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikayet süresinin başlayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü.”

Nafaka ödenmezse nereye başvurulur?

Nafaka borçlusunun borcunu ödememesi durumunda şikayet İcra Mahkemesi’ne yapılmalıdır.

Nafaka ödememe şikayet süresi nedir?

Nafaka alacaklısı, ödenmeyen nafaka alacağına ilişkin en geç 3 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre niteliğinde olup, 3 aylık süre içerisinde kullanılmadığı takdirde kişinin şikayet hakkı düşer.

Nafaka ödememe cezası nedir?

Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. 3 aya kadar belirlenecek tazyik hapsi cezası somut olaya göre farklı miktarlarda belirlenecek olup nafaka ödememe cezası 2017 veya nafaka ödememe cezası 2018 gibi yıllara göre matbu olarak belirlenen bir ceza bulunmamaktadır.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

2018-08-06T17:19:59+00:00 26 Temmuz 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

Yorum Yap

WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri