Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Nedir?

Tehdit, sözlük anlamı olarak “Birinin gözünü korkutmak, gözdağı vermek” tabirleri ile ifade edilmektedir. Hukuki anlamda ise “Bir kimsenin başkasını ağır ve haksız bir zarara uğratacağını bildirmesi” olarak tanımlanabilir. Bu nedenle tehdit, Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak düzenlenmiştir.

Tehdit suçu maddesi olan Türk Ceza Kanunu 106. Maddesi hükmü uyarınca; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçu İle Korunan Hukuki Değer

Tehdit suçunun koruduğu hukuki değer,  bireylerin karar verme ve hareket etme hürriyetidir. Bu hürriyet, kişinin özgür bir şekilde verdiği kararlar doğrultusunda davranabilmesi olarak tanımlanabilir.

Tehdidin suç olarak kabul edilmesinin bir diğer nedeni de, kişilerin huzur ve sükununun sağlanarak güvensizlik duygusunun oluşmasının engellenmesidir. Bu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olacaktır.

Tehdit suçunun unsurları

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının;

 1. Hayatına,
 2. Vücut bütünlüğüne,
 3. Cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden,
 4. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından,
 5. Sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Tehdit suçu nasıl işlenebilir?

Tehditte fail, istediği hususları yerine getirmezse mağdura bir kötülük/haksızlık yapacağını bildirmektedir. Bu bildirim söz, yazı, jest, mimik, işaret gibi herhangi bir şekilde olabilir. Yine açıkça veya ima yoluyla da tehdit fiili gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan mağdurun bu tehdidin bilincine varmasıdır. Tehdidin mağdura sonradan ulaşmasını sağlayan bir araçla veya üçüncü kişi aracılığıyla yapılması da mümkündür.

Tehdit suçunun Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya araçları ile internet üzerinden işlenmesi de mümkündür. Sonuç itibariyle bu yollarla da kişinin iç huzuru bozulmakta ve kanunun korumak istediği hukuki değer ihlal edilmektedir.

Tehdit suçunun oluşması için tehdit konusu kötülüğün yapılması gerekli midir?

Tehdit suçunun oluşması için tehdidin konusunu oluşturan saldırı/zarar/kötülüğün meydana gelmesi zorunlu değildir. Önemli olan mağdurda, failin bildirdiği kötülüğü işleyeceğine dair bir inancın oluşmasıdır. Fail, işleyeceğini bildirdiği kötülüğü yerine getirmese veya elinde olmadan getiremese bile tehdit suçu oluşacaktır.

Uyarıda bulunmak tehdit suçunu oluşturur mu?

Failin bildiriminin uyarı niteliği taşıması halinde tehdit suçu oluşmayacaktır. Zira uyarıda, her ne kadar ağır olsa da bir davranışın sonuçlarından bahsedilmektedir. Örneğin “ Bu bozuk silahı kullanırsan ölürsün.” cümlesini söyleyen kişi, muhatabı uyarmak istediğinden tehdit suçunu oluşturmaz. Ancak uyarı ve tehdit arasındaki fark her zaman bu cümlede olduğu kadar kolaylıkla ayırt edilmeyebilir. Bu gibi hallerde kullanılan kelimeler ile bu kelimelerin söyleniş biçimi ve içinde bulunulan durumda ifade ettiği anlam incelenmelidir.

Tehdit suçunun oluşması için mağdurun korkması gerekli midir?

Failin mağdura zarar vereceğini bildirmesi tehdit suçunun oluşması için yeterlidir. Ayrıca mağdurun korkması aranmamaktadır. Zira herkesin korku eşiği farklılık gösterecektir. Önemli olan tehdit fiilinin, ortalama algı düzeyinde bir insanı korkutabilecek seviyede olmasıdır.  Yargıtay da yerleşik içtihatlarında mağdurun iç huzurunun bozulmasını zorunlu bir koşul olarak görmemekte, ancak tehdidin mağduru korkutmaya elverişli olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtmektedir.

Failin gerçekleştireceğini bildirdiği kötülüğün suç olması gerekir mi?

Failin mağdura gerçekleştireceğini bildirdiği saldırının suç olarak tanımlanması zorunlu değildir. Zira tehdide konu haksız saldırı suç teşkil etmese de mağdurun iç huzurunu bozabilir. Örneğin “Şu istediğimi yapmazsan, ailenden sakladığın bu sırrı herkese söyleyeceğim.” cümlesindeki gibi failin, muhatabın sakladığı bir durumu anne babasına söylemesi suç teşkil etmemektedir. Ancak failin amacı mağdurun iç huzurunun bozulması olduğundan tehdit suçunun oluştuğu söylenebilecektir.

Tehdit suçu mağdurun yakınına yönelik olarak işlenebilir mi?

Tehdit, doğrudan mağdurun kendisine yönelik olabileceği gibi yakınlarına yönelik de olabilir. Yakınlar, mağdurun akrabaları olabileceği gibi kendisine zarar verilmesini istemeyeceği derecede yakınlık duyduğu diğer kişiler de olabilir. Örneğin mağdurun nişanlısına zarar verileceğinden bahisle de tehdit suçu işlenebilir.

Tehdit suçunun faili kimler olabilir?

Tehdit suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu nedenle bu suçun faili ceza ehliyetine sahip herkes olabilir.

Tehdit suçunun mağduru kimler olabilir?

Mağdur, kendisine yönelen tehdit fiili ile iç huzuru bozulan, karar verme ve hareket etme hürriyeti kısıtlanan kimsedir. Bu kimse herkes olabilir. Öte yandan Türk ceza hukukunda cumhurbaşkanına tehdit suçu olarak farklı bir suç da tanımlanmamıştır.

Tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri nelerdir?

 1. Tehdidin silahla işlenmesi
 2. Tehdidin kendini tanınmayacak bir hale koyarak işlenmesi
 3. Tehdidin imzasız mektupla işlenmesi
 4. Tehdidin özel işaretlerle işlenmesi
 5. Tehdidin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
 6. Tehdidin var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde failin cezasında artırım yapılmaktadır.

Tehdit suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli halleri nelerdir?

 1. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından,
 2. Sair bir kötülük gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit halinde fail daha az bir ceza ile cezalandırılacaktır.

Sair bir kötülük kavramı ne demektir?

Sair kötülük ifadesinin kapsamına, kişinin şeref ve haysiyet gibi değerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği beyanı girmektedir. Yargıtay tarafından;

 1. “Seninle görüşeceğiz, akşamüstü seni evinin önünde bekleyeceğim, sana gününü göstereceğim göreceksin sen gününü” şeklindeki tehdit eylemi, (Yarg. 2. CD., 25.03.2014, 14130/8147.)
 2. Sanığın cep telefonu ile arayarak ve mesaj çekerek mağdurla olan ilişkisini boşandığı eşine anlatacağı tehdidiyle mağdurdan maddi menfaat teminine yönelik eylemi, (Yarg. 4. CD., 20.03.2015, 14312/24969)
 3. Katılanın kendisiyle birlikte olmadığı takdirde hakkında iftira atacağı ve başka erkeklerle birlikte olduğu dedikodusunu çıkaracağını söyleyerek tehdit etmesi eylemi (Yarg. 4. CD., 05.07.2011, 10651/12046) sair kötülük kapsamında değerlendirilmiş ve tehdit suçunun oluştuğu kabul edilmiştir.

Tehdit suçunun manevi unsurunu nedir?

Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suç olup fail tarafından bilerek isteyerek işlenmektedir. Failin ayrıca herhangi bir amaç taşımasına gerek yoktur.

Failin cezalandırılması mağdurun şikayetine bağlı mıdır?

Failin bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehditte, suçun soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı değildir. Adli merciler durumdan haberdar olduğunda kendiliğinden soruşturma işlemleri başlatılacaktır.

Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu durumda adli mercilerce şikayet üzerine soruşturma işlemleri başlatılabilir. Şikayetten vazgeçme halinde ise, soruşturma son bulur.  Tehdit davasında şikayetten vazgeçme halinde ise sanığın kabulü ile dosyanın düşmesine karar verilir.

Tüm bu hususlarla birlikte herkes tarafından kullanılabilecek ve her olaya uygun matbu bir tehdit suçu şikayet dilekçesi bulunmamaktadır. Tüm şikayet dilekçeleri her olayın özelliklerine göre ayrıca ve özel olarak düzenlenmesi gerekir. Tehdit davası açılması, yürütülmesi ve tehdit davası avukat ücreti konularında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tehdit suçu uzlaşmaya tabi mi?

Tehdit suçunun temel hali uzlaşma kapsamına alınan suçlardandır. Bu nedenle “tehdit suçu uzlaşmaya tabi mi” sorusuna olumlu cevap verilebilecektir.

Tehdit davası zaman aşımı nedir?

Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte 6 aylık şikayet süresi bulunmaktadır.

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehditte ise 8 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Tehdit davası nasıl açılır?

Tehdit suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesi olacaktır. Tehdit davası açılması için öncelikle adli mercilerin ihbar veya şikayet yoluyla tehdit fiilinin gerçekleştirildiğinden haberdar olması gerekmektedir. Bu bildirim savcılığa verilecek bir dilekçeyle olabileceği gibi emniyete yapılacak sözlü bir beyanla da gerçekleştirilebilir. Adli birimlerin tehdit fiilini öğrenmesiyle soruşturma işlemlerine başlanır. Suçun işlendiğine ilişkin yeterli delil toplanması halinde ise fail hakkında kamu davası açılacaktır.

Basit tehdidin cezası nedir?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Dolayısıyla seni öldürürüm demenin cezası da altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olacaktır. Şu hususu da belirtmek gerekir ki sözlü tehdidin cezası, mesajla tehdidin cezası ve telefonla tehdidin cezası da aynı cezadır. Çeşitli iletişim araçlarının kullanılması tehdit suçunun ispatlanması açısından kolaylık sağlayacaktır.

Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Silahla tehdidin cezası nedir?

Silahla tehdit suçunu işleyen fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Şantaj suçunun tehditten farkı nedir?

Şantaj esasen özel nitelikli bir tehdit suçudur. Şantaj suçunda tehdit unsuru kullanılarak yarar sağlanması amacı ön plandadır. Şantajda amaç tehdit değil, tehdidin yarattığı korkudan faydalanılarak kazanç elde edilmesidir. Şantaj suçu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Tehdit suçu nasıl ispatlanır?

Tehdit suçunu oluşturan eylemler Whatsapp gibi anlık iletişim uygulamaları aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Bu durumda mağdur, iletinin ekran görüntülerini almalı, en kısa sürede savcılık veya karakola başvurmalı ve tehdit suçuna konu yazıları tutanak altına aldırmalıdır. Bu tutanaklar delil teşkil etmesi bakımından oldukça önem arz etmekte olup tehdit suçunun ispatı açısından yararlı ve gereklidir.

Tehdit suçunun Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla işlenmesi de mümkündür. Bu durumda en büyük problem ise; tehdit iletisinin kim tarafından gönderildiğinin (göndericinin IP adresinin) tespiti noktasında ortaya çıkmaktadır. Zira söz konusu sitelerin yer sağlayıcı firmalarının merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. Bu durumda mağdur mutlaka bir avukata danışmalı, IP adresinin öğrenilmesine ilişkin istinabe süreci avukat tarafından takip edilmeli ve diğer tüm ispat araçları titizlikle incelenmelidir.

2018-10-12T20:34:29+00:00 12 Ekim 2018|Ceza Hukuku|Yorum yok

Yorum Yap

WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri